Best verkochte producten

Informatie

Fabrikanten

Geen fabrikant

Leveranciers

 • Oma Dée
PrestaShop

Algemene Leveringsvoorwaarden

­

Inleiding bij de Algemene Voorwaarden
Oma Dée vof | Oma Dée Online Toko

De sambal van Oma Dée wordt bereidt van verse ingrediënten en staat bij het bereiden voortdurend onder strenge controle.

De controle begint al bij de ontvangst van alle ingrediënten tot aan de verpakking in de doos.
Onze controle kan helaas niet verder gaan dat dit en vergewis u er van dat u met een vers product te maken heeft en dit:
a: koel en niet in zonlicht moet worden opgeslagen
b: in koelvitrine moet worden uitgestald (in de winkel)
c: na opening altijd in de koelkast bewaard moet worden.

Al onze producten zijn microbiologisch getest door een extern laboratorium en goed bevonden.
De biologische conserveer heeft uiteraard invloed op het product, maar kan in het kleinste geval niet voorkomen dat er toch een uitslag op de sambal komt. Net als bij jam kunt u dit eraf scheppen en gewoon verder genieten van de sambal van Oma Dée.

Mocht in het uitzonderlijke geval een bestelling beschadigd bij u worden bezorgd, maakt u hier dan foto’s van en stuur die via email naar sales@omadee.nl onder vermelding van uw naam en adresgegevens.

We zullen dan zo snel mogelijk contact met u op nemen en er alles aan doen op dit op te lossen.

Vragen en feedback
Als u vragen heeft over de leveringsvoorwaarden, kunt u contact met ons opnemen:

OmaDée.shop
Oma Dée vof
Leehove 95
2678MB  De Lier
sales@omadee.nl

 

ALGEMENE VOORWAARDEN 

OMA DÉE VOF – OMA DÉE ONLINE TOKO

 

 1.       Toepasselijkheid

1.1.     Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op – en maken onlosmakelijk deel uit van – iedere aanbieding, offerte en overeenkomst die betrekking heeft op door Oma Dée vof gevestigd te De Lier, verder te noemen “Oma”, te leveren producten van welke aard dan ook, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.

1.2.     In deze algemene voorwaarden wordt met "de klant" bedoeld: iedere (rechts)persoon die bij Oma Dée vof of Oma Dée Online Toko goederen bestelt en/of koopt.

1.3     Van deze voorwaarden kan slechts worden afgeweken indien partijen dat uitdrukkelijk én schriftelijk zijn overeengekomen.

 

 1.    Totstandkoming en wijziging overeenkomst

2.1     Alle aanbiedingen en offertes door Oma, in welke vorm ook gedaan, zijn vrijblijvend tenzij in het aanbod een termijn voor aanvaarding is opgenomen. Eerst door schriftelijke of via email (order)bevestiging van Oma of door feitelijke uitvoering door Oma komt een overeenkomst tot stand.

2.2     Alle aanduidingen in aanbiedingen, offertes of overeenkomsten en de bijlagen daarbij, zoals afbeeldingen, tekeningen, maten, gewichten en kleuren en daarnaast de eigenschappen van eventueel verstrekte proefexemplaren strekken slechts ter indicatie. Geringe afwijkingen komen derhalve niet voor rekening en risico van Oma.

2.3     Kennelijke verschrijvingen of vergissingen in de aanbiedingen van Oma ontheffen haar van de nakomingsplicht en/of eventuele verplichtingen tot schadevergoeding daaruit voortvloeiend, ook na de totstandkoming van de overeenkomst.

 

 1.    Uitvoering van de overeenkomst

3.1     Levering vindt plaats volgens de geldende Incoterm: Ex Works (af fabriek in De Lier). Levering van de Online Toko worden met aandacht verpakt en via My Parcel/PostNL bij de klant thuis of in de winkel bezorgd.
Indien de klant afname op het overeengekomen moment weigert, of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, is Oma gerechtigd de producten voor rekening en risico van de klant op te slaan.

3.2     Goederen gelden als geleverd, zodra Oma de klant ervan in kennis heeft gesteld dat de zaken, bij Oma of bij een derde klaar staan om door de klant te worden afgehaald of om in opdracht van de klant te worden verzonden. Vanaf het moment van levering komen de geleverde zaken voor risico van de klant.

3.3     Indien partijen uitdrukkelijk overeenkomen dat Oma het transport van de producten verzorgt, zijn zowel de kosten als het risico van verlies of schade tijdens het transport voor rekening van de klant.

3.4     De opgave van leveringstermijnen in aanbiedingen, offertes, overeenkomsten of anderszins wordt door Oma steeds naar beste weten gedaan en deze termijnen zullen zoveel mogelijk in acht worden genomen, doch zij zijn niet bindend.

 

 1.    Prijzen

4.1     Alle prijzen zijn in euro’s en zijn exclusief omzetbelasting en andere heffingen die van overheidswege worden opgelegd. Eventuele bijzondere extra kosten betrekking hebbend op de import en/of inklaring van door Oma aan de klant te leveren zaken zijn niet bij de prijs inbegrepen en zijn derhalve voor rekening van de klant.

4.2     Prijzen in de Online Toko zijn inclusief omzetbelasting en andere heffingen die van overheidswege worden opgelegd. Verzendkosten worden apart vermeld en zijn altijd zonder btw.

4.3     De in de aanbiedingen van Oma weergegeven bedragen zijn gebaseerd op de tijdens de aanbieding bestaande prijzen, lonen, belastingen en andere voor het prijspeil relevante factoren.
Indien na de (order)bevestiging in één of meer van de genoemde factoren wijziging plaatsvindt, is Oma gerechtigd de overeengekomen prijs dienovereenkomstig aan te passen. Indien krachtens de onderhavige bepaling tot prijsverhoging wordt overgegaan, en de verhoging bedraagt meer dan 10 % van het totale overeengekomen bedrag, heeft de klant het recht de overeenkomst binnen acht dagen nadat zij bekend is of kon zijn met de prijsverhoging schriftelijk te ontbinden.

 

 1.    Betaling

5.1     Restbetaling dient steeds plaats te vinden binnen 10 dagen na leverings- en/of factuurdatum.
De klant is niet gerechtigd om enige vordering op Oma te verrekenen met de door Oma in rekening gebrachte bedragen, tenzij nadrukkelijk door beide partijen overeengekomen.

5.2     Oma heeft steeds het recht om af te leveren of geleverde zaken per deellevering te factureren.

5.3     Betaling geschiedt door storting of overmaking op een door Oma aangewezen bankrekening.
Oma heeft steeds het recht om zowel vóór als na de totstandkoming van de overeenkomst zekerheid voor de betaling c.q. vooruitbetaling te vragen, zulks onder opschorting van de uitvoering van de overeenkomst door Oma, totdat de vooruitbetaling door Oma is ontvangen.
Indien vooruitbetaling zou worden geweigerd, is Oma bevoegd de overeenkomst te ontbinden en is de klant aansprakelijk voor de daaruit voor Oma voortvloeiende schade.

5.4     Oma is gerechtigd de afgifte van producten die zij voor de klant in verband met de uitvoering van de overeengekomen werkzaamheden onder zich heeft, op te schorten totdat alle door de klant aan Oma verschuldigde betalingen volledig zijn voldaan.

5.5     Wanneer betaling niet tijdig plaatsvindt, is de klant van rechtswege in verzuim zonder dat een ingebrekestelling noodzakelijk is. De klant is aan Oma vanaf dat moment rente over het openstaande bedrag verschuldigd van 8% plus € 15 administratiekosten.

5.6     Ingeval na het verstrijken van een bij schriftelijke aanmaning gestelde nadere betalingstermijn nog geen betaling ontvangen is, is de klant een boete verschuldigd gelijk aan 10% van de door de klant aan Oma verschuldigde hoofdsom inclusief BTW, ongeacht of Oma buitengerechtelijke incassokosten heeft moeten maken en onverminderd het recht van Oma om schadevergoeding te vorderen.

5.7     Onverminderd de overige rechten van Oma uit hoofde van dit artikel, is de klant jegens Oma gehouden om de incassokosten te vergoeden die Oma heeft moeten maken en welke verder gaan dan het versturen van een enkele sommatie of het enkel doen van een – niet aanvaard - schikkingsvoorstel, het inwinnen van eenvoudige inlichtingen of het op gebruikelijke wijze samenstellen van het dossier. Deze kosten worden vastgesteld op basis van de op dat moment daarvoor geldende richtlijnen bij rechtbanken in Nederland.

5.8     De toepasselijkheid van artikel 6:92 BW is voor wat betreft het in dit artikel opgenomen boetebeding uitgesloten.

 

 1.    Garantie

6.1   Indien door Oma aan de klant garantie wordt verstrekt ten aanzien van de door haar geleverde producten, zal zij zulks uitdrukkelijk schriftelijk aan de klant kenbaar maken. Bij gebreke van een dergelijke uitdrukkelijke schriftelijke kennisgeving kan de klant geen beroep doen op garantie, onverminderd diens wettelijke rechten die voortvloeien uit dwingendrechtelijke bepalingen.

6.2   Indien een beroep op garantie van de klant gegrond zou zijn, zal Oma de te leveren producten -naar de keuze van Oma- herstellen dan wel alsnog leveren zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de klant aantoonbaar zinloos zou zijn geworden. Indien Oma de klant mededeelt tot herstel te zullen overgaan, zal de klant de geleverde producten, op haar kosten en voor haar risico, weer ter beschikking stellen aan Oma.

6.3   Alle eventuele garantieverplichtingen van Oma vervallen indien fouten, gebreken of onvolkomenheden ten aanzien van die zaken het gevolg zijn van onjuist, onzorgvuldig of ondeskundig gebruik, uitstalling of opslag van geleverde zaken door de klant of door de klant ingeschakelde derden of indien die het gevolg zijn van een van buiten komende oorzaken zoals bijvoorbeeld brand- of waterschade, of indien de klant of een derde zonder toestemming van Oma wijzigingen in de door Oma geleverde zaken heeft aangebracht of heeft laten aanbrengen.

 

 1.    Reclames

7.1     Eventuele klachten over een door Oma geleverd product, dienen terstond door de klant aan Oma schriftelijk of via e-mail en gemotiveerd en met beeldmateriaal te worden medegedeeld. Indien 5 werkdagen na levering van de producten zijn verstreken, kan door de klant niet meer gerechtvaardigd worden gereclameerd, tenzij het gebrek ten tijde van de levering bij een zorgvuldige en tijdige controle niet waarneembaar zou zijn geweest. In dat geval moet de klant Oma, binnen 2 werkdagen nadat het gebrek aan de klant bekend is geworden of bekend kon zijn, van het gebrek schriftelijk of via e-mail en gemotiveerd en met beeldmateriaal op de hoogte brengen van het gebrek.

7.2     Zonder voorafgaande schriftelijke (of via e-mail) instemming is Oma niet verplicht retourzendingen van de klant te accepteren. In ontvangst name van retourzendingen impliceert in geen geval erkenning door Oma van de door de klant opgegeven grond voor retourzending. Het risico ten aanzien van retour gezonden producten blijft berusten bij de klant, totdat de producten door Oma zijn gecrediteerd.

7.3     Indien de klant een beroep doet op een eventueel overeengekomen garantieregeling doch dat beroep vervolgens ongerechtvaardigd blijkt, heeft Oma het recht om de werkzaamheden en kosten van onderzoek en herstel die aan haar zijde uit dat beroep zijn voortgevloeid bij de klant in rekening te brengen conform haar gebruikelijke tarieven, met een minimum van € 100,00.

 

 1.    Eigendomsvoorbehoud

8.1   Alle door Oma te leveren en geleverde producten blijven onder alle omstandigheden eigendom van Oma, zolang de klant enige vordering van Oma, waaronder in ieder geval de vorderingen genoemd in artikel 3:92, lid 2 BW, niet heeft voldaan.

8.2   De klant is gehouden de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde producten met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbaar eigendom van Oma te bewaren.

8.3   De klant is niet bevoegd de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde producten, zolang de eigendom daarvan niet op haar is overgegaan, aan derden te verpanden, anderszins te bezwaren of geheel of gedeeltelijk over te dragen, behoudens voor zover die overdracht ter uitoefening van de gebruikelijke bedrijfsactiviteiten van de klant plaatsvindt.

8.4   Indien de klant met de nakoming van haar betalingsverplichtingen jegens Oma te kort schiet of Oma goede grond heeft te vrezen dat de klant in die verplichtingen te kort zal schieten, is Oma gerechtigd de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde goederen terug te nemen. De klant zal de Oma te allen tijde vrije toegang verlenen tot haar terreinen en/of gebouwen ter inspectie van de zaken en/of ter uitoefening van de rechten van de Oma. Na terugneming zal de klant worden gecrediteerd voor de inkoopwaarde, verminderd met de kosten die voor Oma uit de terugneming voortvloeien.

 

 1.    Ontbinding en beëindiging

9.1     De klant wordt geacht in verzuim te zijn indien deze enige verplichting uit de overeenkomst niet of niet tijdig nakomt, alsmede indien de klant niet voldoet aan een schriftelijke aanmaning om binnen een gestelde redelijke termijn alsnog volledig na te komen.

9.2     In geval van verzuim van de klant is Oma gerechtigd zonder enige verplichting tot schadevergoeding, en onverminderd de haar toekomende rechten, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden door een daartoe gerichte schriftelijke mededeling aan de klant en/of het door de klant eventueel aan Oma verschuldigd bedrag terstond in zijn geheel op te eisen en/of het eigendomsvoorbehoud in te roepen.

9.3     Oma is bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden indien de klant surséance van betaling of faillissement aanvraagt of tegen hem aangevraagd wordt of beslag op het geheel of een gedeelte van haar vermogen wordt gelegd.
Alle gefactureerde bedragen worden alsdan direct opeisbaar.
Oma zal vanwege deze beëindiging nimmer tot enige schadevergoeding zijn gehouden.

 

 1. Overmacht

10.1 Oma is niet aansprakelijk indien een tekortkoming het gevolg is van overmacht. Gedurende de periode waarin sprake is van overmacht worden de verplichtingen van Oma opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht de nakoming van de verplichtingen door Oma niet mogelijk is langer duurt dan drie maanden, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst te ontbinden, zonder dat ter zake enige gehoudenheid tot schadevergoeding zal bestaan.

10.2 Onder het begrip ‘overmacht’ als bedoeld in dit artikel wordt in ieder geval verstaan, onvoorziene omstandigheden, ook van economische aard, welke buiten schuld of toedoen van Oma zijn ontstaan, zoals onder andere ernstige storing in het bedrijf, noodgedwongen inkrimping van de productie, stakingen en uitsluitingen, zowel bij Oma als bij toeleveringsbedrijven, oorlog, vijandelijkheden, staat van beleg, mobilisatie, hetzij in Nederland hetzij in enig ander land waar toeleveringsbedrijven zijn gevestigd, vertragingen in het transport of vertraagde of foutieve levering van zaken of materialen of onderdelen door derden waaronder begrepen toeleveringsbedrijven van Oma.

10.3 Indien Oma bij het intreden van overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de klant gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst.

11. Aansprakelijkheid

11.1 Oma is uitsluitend aansprakelijk voor schade die de klant lijdt, indien en voor zover die schade het rechtstreekse gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van leidinggevenden van Oma.

11.2 De totale aansprakelijkheid van Oma zal in alle gevallen zijn beperkt tot vergoeding van directe schade, waarbij het totale door Oma aan de klant te betalen bedrag uit hoofde van eventuele ongedaanmakings verplichtingen en vergoeding van schade nimmer meer zal bedragen dan maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs (exclusief BTW).

11.3 Oma is niet aansprakelijk voor schade, indien en voor zover de klant zich tegen de desbetreffende schade heeft verzekerd dan wel in redelijkheid had kunnen verzekeren.

 

12     Geschillen en toepasselijk recht

12.1 Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden dan dient de uitleg van die bepaling(en) plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.

12.2 Op een met Oma gesloten overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Buitenlandse wetgeving en verdragen waaronder het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken van 11 april 1980 (Weens Koopverdrag) is uitgesloten.

 

12.3 Alle eventuele geschillen die betrekking hebben op deze overeenkomst of die uit deze overeenkomst voortkomen, zullen in eerste aanleg worden beslecht door uitsluitend de bevoegde rechter in het arrondissement waarin de Oma ten tijde van het sluiten van deze overeenkomst is gevestigd.